Köpa häst

Undrar du hur det går till att köpa häst hos oss? Här kan du läsa lite om hur det brukar gå till.

Köpa häst


Hur går det till att köpa häst hos oss?

Kolla på våra hästar som finns på hemsidan och bestäm provridning.


Vi tar emot dig för visning av en eller fler hästar som verkar intressanta för just dig.


Om du efter provridning känner att du har hittat din drömhäst hos oss kommer det att gå till på följande vis.• Du betalar 10 % i handpenning som återgår till fullo om hästen ej går igenom besiktning UA.

•Du väljer själv vilken veterinär eller klinik du vill använda. Vi har veterinärer som vi kan rekommendera.

•Vi möts upp på bestämd plats/klinik där hästen genomgår en fullständig besiktning.

•Om hästen går igenom besiktningen utan anmärkning, skrivs kontrakt mellan parterna, se kontrakt under flik kontrakt. Resterande betalning av hästen sätts in på konto.

•Går hästen igenom besiktningen står köparen för kostnaden av besiktning. Om det visar sig att hästen inte går igenom står säljaren för kostnaden.

•Du har även 3 månaders prövotid. Om det skulle visa sig att din häst absolut inte passar, kan vi erbjuda byte på en likvärdig häst. Pengar åtegår ej.


Obs! Alla våra hästar är besiktade och röntgade innan de kommer hit. Vill köparen röntga om hästen står köparen för den extra kostnaden.
Detta kontrakt använder vi oss utav:


Köpekontrakt

För köp av häst mellan privatpersoner/företag

§1 PARTER


Säljare


Namn                                                                      ………………………………………………………………….


Person/organisationsnummer           

 

Adress                                                                     …………………………………………………………………..

Telefon                                                                    …………………………………………………………………..

                                                   

Köpare


Namn……………………………………………………………………………………


Person/organisationsnummer……………………………………………………………………………………


Adress……………………………………………………………………………………


Telefon……………………………………………………………………………………

§2 KÖPEOBJEKT

Hästen


Fullständigt namn……….……………………………………………………………………….


Födelseår…………………………………………………………………………………


Registreringsnummer……………………………..…………………………………………………


Passummer……………………………………………………………………………………


Kön……….………………………………………………………………………….


Färg…………………………………………………………………………………..


Ras


Härstamning (far, mor, morfar)…………………………………………………………………………………..


Kännetecken……………………………………………………………………………………


……………………………………………………………………………………

§3 ÖVERLÅTELSE

Säljaren överlåter och försäljer härmed till Köparen Hästen på i detta avtal angivna villkor

§4 LEVERANSDAG


……………………………………………………………………………………( den dag hästen skall avlämnas)


Pris

Hästen överlåts för en överenskommen köpeskilling om …………………krKöpeskillingen


Köpeskillingen erläggs enligt följande:

(endast ett av följande alternativ anges)


Alternativ 1

Hela köpeskillingen denna dag

Alternativ 2

a) Handpenning denna dag med…………………kr


b)Kontant på leveransdagen med…………………kr


c)Delbetalning kontant utan anfordran med 

…………………kr per månad, med första

Betalning senadt den ………….. och

Sista betalning senast den …………………

Eller totalt delbetalning med …………………kr


Summa kronor …………………krAlternativ 3

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Vid förfallna belopp utgår dröjsmålsränta enligt 3 och 6 §§ räntelagen.
Äganderättsförbehåll

Äganderätten till Hästen övergår till Köparen först sedan full likvid erlagts.


Leverans

(endast ett av följande alternativ anges)


Alternativ 1

Hästen levereras genom att köparen på Leveransdagen avhämtar Hästen

(ange plats):

  …………………………………………………………………………………………………………………..


ellerAlternativ 2

Säljaren levererar Hästen till Köparen på leveransdagen. Hästen skall levereras till (ange plats):

…………………………………………………………………………………………………………………..§5 Riskens övergång

Risken för att Hästen skadas eller försämras övergår till Köparen ;

a)Vid köparens avhämtning av hästen: i och med att transportfordonets lastlucka har stängts och låsts hos säljaren


eller


b)Vid säljarens leverans av Hästen: När hästens sista hov lämnat transportfordonet hos köparen


§6 Veterinärbesiktning

(förkryssade alternativ gäller)

a)Säljarens veterinärbesiktningar

oSäljaren har låtit besiktiga Hästen på klinik den………………….,

Veterinärintyget bilägges.

oSäljaren har låtit besiktiga Hästen utom klinik den………………….,

Veterinärintyget bilägges.

eller

oSäljaren har avstått från att göra veterinärundersökning.


b)Köparens veterinärbesiktningar

oKöparen har låtit besiktiga Hästen på klinik den………………….,

Veterinärintyget bilägges.

oKöparen har låtit besiktiga Hästen utom klinik den………………….,

V


eterinärintyget bilägges.


eller

oKöparen har, trots Säljarens uppmaning därom, avstått från att göra en egen veterinärundersökning.


§7 Säljarens upplysningar

Säljaren har per Överlåtelsedagen lämnat följande upplysningar om hästen. (Anm: lämnade upplysningar skall ej betraktas som garantier att hästen här felfri från behandlade skador/sjukdomar, utan utgör endast upplysningar om hästens kända skador/sjukdomar.)

Hästen har under säljarens innehavstid- och så vitt Säljaren känner till vad avser tiden dessförinnan – genomgått följande behandlingar:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Hästen har så vitt Säljaren känner till behandlats av följade personer:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Hästen har under säljarens innehavstid- och så vitt Säljaren känner till vad avser tiden dessförinnan – uppvisat följande skador, defekter eller symptom på skador:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


§8 Hästens användningssätt

Säljaren har brukat hästen på följande sätt (t.ex. tävlingshäst, dressyr, hoppning, promenadhäst, avel etc.):

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Hästen har förvärvas för att främst användas på följade sätt (t.ex. tävlingshäst, dressyr, hoppning, promenadhäst, avel etc.):

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

§9 Utbildningsnivå

Hästen har uppnått följande utbildningsnivå (tävlingsnivå):

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


§10 Säljarens garantier

Säljaren garanterar att han är ensam och oinskränkt ägare till hästen och att inga hinder föreligger för att avlämna Hästen på leveransdagen, samt att Hästen ej heller på annat sätt är föremål för några säkerhestsrätter eller inskränkningar i nyttjandet.

I övrigt lämnar Säljaren inga garantier även innefattande Hästens skick.

§11 Hästens skick

Parterna är medvetna om att Hästen utgör begagnad vara, varför den överlåts i befintligt skick. Köparen har beretts möjlighet att före köpet noga undersöka Hästen. Köparen har tagit del av bilagda veterinärintyg. Parterna har avtalat följade om det skick hästen skall överlämnas på leveransdagen; (endast ett av följande alternativ anges)


Alternativ 1

Hästen överlåts i befintligt skick utifrån vad en omsorgsfull Köpare har anledning att förvänta sig med hänsyn till hästens ålder och bruk, pris, kända veterinärintyg samt de upplysningar och garantier som säljaren lämnat i §7, §8, §9, §10 samt eventuell friskrivning i §12

Om köparen har avstått från att göra en egen veterinärbesiktning på klinik före köpet, äger köparen ej rätt att göra gällande sådana fel och brister som borde ha upptäcks vid sådan normal och omsorgsfull veterinärbesiktning


Eller


Alternativ 2

Hästen överlåts i befintligt skick med total friskrivning för alla synliga och dolda fel. Köparen godtar således Hästens skick och avstår med bindande verkan från alla anspråk mot Säljaren på grund av fel eller brister i Hästen av vilket slag de vara må. Köpeskillingen har fastställts med hänsyn härtill. Köparen har således ej rätt att göra gällande några som helst fel och brister i Hästen (fullständig friskrivningsklausul).


§12 Särskild friskrivning

Utöver vad som avtalas om Hästens skick ovan friskriver sig Säljaren från ansvar för nedan angivna fel och brister hos Hästen nämligen;…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..


§13 Reklamation

Köparen får inte åberopa fel i Hästen om han inte meddelar säljaren om felet inom skälig tid efter det att köparen märkt eller bort märka felet (reklamation).

Reklamerar köparen inte inom sex månader från leveransdagen, förlorar han rätten att åberopa felet, om inte annat följer av garati eller liknande utfästelse. Fel som upptäcks efter denna reklamationsfrist anses således ej utgöra fel som åvilar Hästen per leveransdagen och får ej åberopas av köparen.

§14 Försäkring

(kryssa i om följande moment skall ingå i avtalet)

oKöparen skall omedelbart teckna en A1 försäkring – eller motsvarande försäkring - för hästen grundad på besiktning enligt § 6, till ett belopp ej understigande köpeskillingen och gällande i minst sex månader från leveransdagen. För det fall att köparen underlåter att teckna en sådan försäkring förlorar köparen åberopa fel som en sådan försäkring skulle ha täckt.

§15 Till avtalet hör följande bilagor

(förkryssade alternativ gäller)

oSäljarens veterinärintyg

oKöparens veterinärintyg

oHästens registreringsbevis

oHästens mätintyg

oHästens pass

oSprångsedel

oVaccinationsintyg

o…………………………………………………..

o…………………………………………………..

Bilagorna i original överlämnas i samband med att Hästen avhämtas eller levereras.

§16 Övriga överenskommelser


…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

§17 Avtalets innehåll och tolkning


Förkryssade och ifyllda alternativ gäller som avtalsinnehåll.

Ej förkryssade alternativ utgör inte avtalsinnehåll.


Ändringar i avtalet som gjorts för hand – såväl tillägg som strykningar – gäller som avtalsinnehåll före tryckt text.


§18 Tvister

Tvister i anledning av detta köp skall avgöras av allmän domstol. Om tvisten rör belopp understigande ett (1) prisbasbelopp skall tvisten avgöras av tingsrätt som första och enda instans.

 Detta avtal rörande hästen ………………………………………… har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt.


…………………………………………………. den ……………………… 


…………………………………………………………….…………………………………………………………….

SäljareKöpareOvanstående köpeskilling/handpenning kvitteras härmed

Ort och datum som ovan…………………………………………………………….

SäljareCopyright © All Rights Reserved